Program pro
lepší Olomouc 2018+

Tvoříme lepší Olomouc. Program, který vám nabízíme pro volebním období 2018-2022, je jen stručným výňatkem témat, úkolů a problémů, kterými se chceme a musíme zabývat. Naším cílem je pokračovat v započaté práci, kterou odvádějí desítky zástupců hnutí ANO ve výborech, komisích a dalších orgánech města a městských firem. Máme naprosto jasnou představu a vizi, kam město směřovat v jeho rozvoji a hlavně máme dostatek znalostí a zkušeností to spolu s vámi zvládnout. Velkou výhodou hnutí ANO, kterou chceme bezezbytku ve prospěch města využít, je naše úspěšné angažmá ve vládě a na kraji, kde už dnes jednáme o podpoře celé řady našich projektů a programových priorit.

1. Bezpečí, pořádek a čisté město

Výrazně posílíme pochůzkovou činnost Městské policie, a to hlavně tam, kde slušné lidi obtěžují bezdomovci, vandalové nebo feťáci.

Zařídíme stálou hlídku Městské policie v lokalitě hlavního vlakového nádraží a v přednádraží.

Instalujeme další kamerové systémy do oblastí s vyšším výskytem kriminality. Současné pokrytí kamerami není dostatečné.

Ve spolupráci s Olomouckým krajem najdeme řešení, které zamezí koncentraci nepřizpůsobivých občanů a narušování veřejného pořádku v centru města (například v okolí Charity na Wurmově, na Svatém Kopečku) a v přednádraží.

Do provozu MHD zapojíme asistenty přepravy, kteří budou dohlížet na pořádek a bezpečí v tramvajích a autobusech a v případě potřeby pomůžou cestujícím.

Posílíme ochranu veřejných prostor – úřadů, sportovišť a především základních a mateřských škol a okolí dětských hřišť.

Mnohem více využijeme nových technologií při předvídání trestné činnosti a možnosti navracení odcizených předmětů, například označováním kol nebo mobiliáře města.

Ve spolupráci s Olomouckým krajem, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou uskutečníme projekt Centra bezpečí.

Postupně budeme rozšiřovat estetická a zabezpečená kontejnerová stanoviště včetně budování podzemních kontejnerů a vytváření systému inteligentních kontejnerů. Zvýšíme počet kontejnerů na tříděný kovový odpad.

Zvýšíme výdaje města na zkrášlování a opravy zpustošených a zanedbaných míst včetně likvidace černých skládek a kultivace zdivočelé zeleně.

Zajistíme více odpadkových košů na směsný a recyklovaný odpad a na psí exkrementy. Plátcům poplatku za psa zdarma doručíme sáčky na psí exkrementy.

Zaměříme se na zlepšení úklidu ve městě. Chceme perfektně fungující Technické služby. Zavedeme uklízecí pohotovost.

Podpoříme zapojení veřejnosti do zajištění veřejného pořádku, například formou komunitních pracovníků v městských částech. Nezaměstnané zapojíme do údržby veřejných prostranství a zeleně.

Aktualizujeme Plán odpadového hospodářství města, který povede k minimalizaci množství odpadů.

Ve spolupráci s provozovateli restaurací v centru zpřístupníme toalety za odpuštění poplatku za zábor předzahrádek. Vybudujeme nové veřejné toalety u tržnice a v parku ve Smetanových sadech.

Zamezíme vzniku nových lokalit s provozem hazardních her a postupně snížíme počet těch stávajících.

2. Zelená vlna v dopravě

Budeme řešit parkování v centru, na sídlištích, v příměstských čtvrtích a na frekventovaných částech města jako je Svatý Kopeček, okolí vlakového nádraží nebo Fakultní nemocnice. Zajistíme více parkovacích míst včetně výstavby lehkých parkovacích domů.

Klademe důraz na bezpečnost. Plánujeme dobudovat chybějící přechody pro chodce, kruhové objezdy a semafory na kritických křižovatkách, instalovat zpomalovací prvky ke zklidnění dopravy v obytných čtvrtích, u škol apod. U škol instalujeme proměnné dopravní značení s omezením rychlosti v době výuky.

Zasadíme se o vybudování chybějící dopravní infrastruktury: východní a západní tangenty i severního spoje. Budeme zároveň usilovat o modernizaci páteřní dopravní sítě ve správě kraje a státu.

Budeme pokračovat v hledání řešení zachování silnice z Chválkovic do Samotišek v rámci partnerství města, kraje i státu.

Budeme opravovat místní komunikace a chodníky promyšleně a s dlouhodobým výhledem, plánovat a řídit městské investice s využitím moderních elektronických nástrojů.

Zavedeme řídící parkovací systémy (Svatý Kopeček, centrum a další lokality s vysokou frekvencí návštěvnosti), které budou navádět řidiče na volná parkovací místa pomocí digitálních cedulí.

Maximálně využijeme a vyladíme novou dopravní ústřednu tak, aby zajistila plynulejší a bezpečnější průjezd křižovatkami, tzv. „zelenou vlnu“.

Ve spolupráci s experty a policisty najdeme optimální řešení průjezdnosti těžkých nákladních vozidel v okrajových částech města (například Lazce, Hejčín, Řepčín).

Realizujeme II. a připravíme III. etapu tramvajové tratě na Nových Sadech.

Zahájíme přípravu výstavby nové vozovny Dopravního podniku a realizaci odstavného areálu tramvají na ulici Fibichova.

Zavedeme kyvadlovou přepravu elektrobusem z konečné tramvajové stanice Nová Ulice do areálu Fakultní nemocnice a pro návštěvníky ZOO na Svatém Kopečku.

Zlepšíme spojení MHD ve večerních a nočních hodinách.

Pořídíme nové modernizované klimatizované nízkopodlažní autobusy a tramvaje.

Budeme opravovat a budovat nové inteligentní zastávky.

Urychlíme přípravu a výstavbu sítě cyklistických komunikací a tras ve městě navazujících na stávající trasy, mezinárodní cyklotrasy a hlavní turistické a rekreační cíle města.

Podpoříme rozvoj infrastruktury pro cyklisty, in-line bruslaře a elektrokola včetně doplnění a obnovy potřebného mobiliáře na stezkách a v ubytovacích zařízeních. Na vhodná místa umístíme parkovací a servisní cyklostojany. Podpoříme sdílené využívání kol pro místní přepravu.

Využijeme dotace na podporu elektromobility a začneme budovat infrastrukturu rychlonabíjecích stanic.

3. Olomouc = láska na celý život

Ve spolupráci se soukromým investorem rekonstruujeme celý areál tržnice tak, aby ji nadále mohli využívat domácí pěstitelé, ale zároveň aby nabídla prostory pro pořádání akcí, oddychovou zónu, dětský koutek, nové veřejné toalety a dostatek parkovacích míst.

Vrátíme se ke kvetoucí Floře. Zvýšíme úroveň zahradnických a pěstitelských výstav, které finančně podpoříme.

Průběžně zkrášlíme veřejná prostranství města uměleckými či zahradnickými prvky.

Zaměříme se na zkrášlování veřejných prostranství mimo historické centrum – v sídlištní a obytné zástavbě, včetně nově vznikajících obytných lokalit.

Vytvoříme pozici hlavního městského architekta, který dá dalšímu rozvoji Olomouce jasný řád.

Budeme rozvíjet olomouckou ZOO na Svatém Kopečku – investovat do zchátralé infrastruktury, nových pavilónů i výběhů, a zejména dořešíme problematiku parkování.

Vybudujeme informační centrum pro turisty na vlakovém nádraží nebo v infokiosku v přednádraží.

Zavedeme projekt Olomouc NeZnámá – komentované prohlídky po olomouckých čtvrtích, poznávání jejich dávné i nedávné historie vedoucí ke zvýšení povědomí místních občanů o kulturních a duchovních hodnotách města.

Zlepšíme informovanost o významných kulturních, sportovních a společenských akcích.

Připravíme novou Strategii cestovního ruchu, která zlepší podmínky pro návštěvníky města a zároveň zajistí, aby rozvoj cestovního ruchu nebyl pro občany přítěží, ale naopak příležitostí.

Systematicky podpoříme ty formy cestovního ruchu, ve kterých má Olomouc velký potenciál (tematický a zážitkový, církevní, gastronomický, nákupní, kulturně-poznávací turismus a další). Vybudujeme silnou turistickou značku „Barokní Olomouc“.

Podpoříme rozšiřování průvodcovské služby v olomouckých kostelích a dalších historických objektech.

Budeme rozvíjet zázemí pro vodní rekreaci a vodní sporty při respektování přírodní hodnoty v území a vytvářet a rozvíjet přírodní a příměstské rekreační zóny, které propojíme MHD a cyklostezkami (Poděbrady, Klášterní Hradisko, Neředínský horizont, břehy řek Morava a Bystřice a další).

4. Základka je základ

Školám navýšíme rozpočet na učebnice, pracovní sešity a pomůcky.

Zavedeme „pastelkovné“ ve formě školních potřeb a pomůcek zdarma do výše 1.000 Kč pro všechny prvňáčky na základních školách bez rozdílu.

Rozšíříme odborné učebny a dílny na základních školách v rámci podpory polytechnického vzdělávání.

Zmodernizujeme prostředí i vybavení odborných učeben a dílen. Budeme zavádět moderní technologie, jako například 3D tisk, robotiku, drony, bio a chemické laboratoře a další.

Budeme podporovat a rozvíjet zážitkovou pedagogiku, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit Sluňákov, Florou Olomouc, Univerzitou Palackého, institucemi a spolky ochrany přírody, lesníky a dalšími organizacemi. Chceme rozjet projekt školních komunitních zahrad.

Podpoříme preventivní ukázky a besedy u hasičů, policie, projekty dopravní a bezpečnostní výchovy dětí.

Zrekonstruujeme a zmodernizujeme školní hřiště a tělocvičny v souladu s novými trendy a životním stylem dětí a mládeže.

Podpoříme sportovní třídy na základních školách a finanční dostupnost sportovních kroužků.

Rozšíříme kapacitu a kvalitu zázemí mateřských škol (například školky Svatoplukova, Rooseveltova, v Droždíně a další).

Podpoříme plnohodnotný pobyt ve škole dětí ze sociálně znevýhodněných rodin formou příspěvků na základní potřeby (strava, pomůcky, školní výlety, kurzy a kroužky).

Chceme v dětech rozvíjet lásku k městu, jeho hodnotám a podporovat zdravý patriotismus. Zapojíme základní školy do estetizace veřejných prostranství.

5. Fair play ve sportu

Opravíme zimní stadion. Místo „plecharény“ chceme moderní víceúčelovou halu mezinárodního formátu, která ale bude sloužit i pro amatéry a veřejné bruslení.

Zlepšíme dostupnost, údržbu i ostrahu školních sportovních areálů a hřišť pro využití ze strany široké veřejnosti. Zřídíme online rezervační systém sportovišť a školních hřišť pro veřejnost.

Chceme, aby měli děti a mládež vstup zdarma na všechny zápasy olomouckých klubů, které dostávají provozní dotace od města.

Podpoříme činnost sportovních oddílů s důrazem na amatérský a poloprofesionální sport

Pomůžeme sportovním oddílům a klubům v prezentaci s cílem zapojit do sportovních aktivit více občanů, zejména dětí a mladých lidí.

Vybudujeme nová sportoviště pro neorganizovaný sport, například pétanque hřiště, workout, parkour, dětská hřiště a další kolektivní hry i rekreační aktivity pro všechny generace na veřejně přístupných místech.

Vytvoříme v přírodě a na sídlištích plochy pro aktivní pohyb i odpočinek pro všechny generace.

Zajistíme otevřený a transparentní systém financování a systematicky budeme kontrolovat čerpání finančních příspěvků.

Nastavíme transparentní model provozu a financování velkých sportovních areálů v Olomouci, především Androva stadionu a zimního stadionu.

6. Laskavá péče a pomoc

Zavedeme MHD v Olomouci zdarma od 60 let a „Baby Pas“ zdarma pro jednoho rodiče s dítětem do 3 let věku.

Zlepšíme mobilitu seniorů ve městě zavedením služby Senior Taxi.

Navýšíme rozpočet a rozšíříme aktivity Klubů seniorů.

Zavedeme Senior Point – kontaktní místo přátelské seniorům, ve kterém obsluha seniorům pomůže s internetem, právními záležitostmi, prevencí nebo spotřebitelskými právy.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Olomouckým krajem připravíme a podpoříme projekty komunitních center, komunitního bydlení a chráněných dílen.

Začneme zavádět systém dostupného bydlení. Chceme využít spolupráce se státem i krajem na budování nových kapacit startovacích bytů pro mladé a bytů pro sociálně znevýhodněné občany.

Podpoříme vznik školy pro autistické děti a neziskové organizace, které pomáhají hendikepovaným.

Budeme rozvíjet ambulantní služby zajišťované neziskovými organizacemi, například Charitou, Pomadol či Domovem pro seniory na ulici Zikova.

Rozšíříme nabídku bytů s pečovatelskou službou.

Ve spolupráci se spolky handicapovaných občanů budeme pokračovat v rozvoji bezbariérové přístupnosti města.

Zajistíme pomoc odborného poradce v dluhové problematice a exekucích jako prevenci dalšího zadlužení či předlužení osob i domácností. Budeme podporovat programy prevence vzniku rizikových dluhů, finanční gramotnosti a dluhových poraden.

Chceme podporovat dobrovolnické aktivity zaměřené na pomoc a podporu dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, lidem v nepříznivé sociální či zdravotní situaci, v azylových domech nebo bezdomovcům, kteří mají snahu zlepšit svou situaci.

V neposlední řadě chceme podporovat preventivní činnost a osvětu (alkoholismus, drogová závislost, gamblerství, drobná kriminalita, vandalismus a další sociálně patologické jevy) s důrazem na výchovu mládeže a školení občanů v problematice laické resuscitace, sebeobrany a chování v krizových situacích.

7. Krása květin a stromů

Zasadíme se o promyšlený rozvoj a revitalizaci historických parků. Vytvoříme nové příměstské parčíky a oddychové zóny.

Doplníme a vyměníme zastaralé osvětlení, mobiliář (lavičky a odpadkové koše), opravíme povrchy cest a chodníků, odstraníme zanedbaná zákoutí a zdivočelou zeleň.

Vrátíme městu symboliku města květin. Upravíme veřejný prostor a květinovou výsadbu nejen v turisticky frekventovaných lokalitách, ale i v sídlištní zástavbě a obytných čtvrtích, kde budeme instalovat květiny na sloupy veřejného osvětlení nebo na zábradlí podél komunikací.

Budeme obnovovat aleje podél cest a vodních toků.

V souvislosti s přicházejícím období sucha budeme zavádět opatření a budovat drobné stavby pro zadržení srážkové vody ve městě, obnovu lokálních mokřadů, které kdysi Olomouc obklopovaly a zajištění vláhy v městských lesích.

Připravíme jasnou a ekonomicky účelnou koncepci rozvoje výstavního areálu Flora Olomouc, která umožní návrat ke kvetoucí Floře. Zvýšíme kvalitu tradiční květinové výstavy, kterou finančně podpoříme.

Květinovou výsadbu ve Smetanových sadech navrátíme k jejímu původnímu pojetí. Zlepšíme výsadbu v hlavních parcích Smetanovy sady, Bezručovy sady a Čechovy sady.

Připravíme projekty typu Adoptuj si svůj strom, Guerilla gardening, soutěže o květinovou výzdobu (např. o nejkrásnější předzahrádky či rozkvetlé balkony) a podobně.

Budeme monitorovat a vyhodnocovat kvalitu ovzduší ve městě a zároveň identifikovat původce a omezovat lokální zdroje znečištění.

8. Kultura pro všechny

Oživíme nejen centrum města, ale i parky a městské části. Podpoříme kulturní akce, festivaly, slavnosti, trhy či tradiční hanácký folklór nejen v historickém centru, ale i v jednotlivých městských částech.

S odborníky na kulturu a cestovní ruch připravíme koncepci podpory kulturních akcí a pořadatelských organizací s cílem budovat značku města jako „Barokní město parků a květin“. Zjednodušíme a zpřehledníme grantový systém.

Zaměříme se na finanční podporu ochotnických a neprofesionálních souborů.

Podpoříme obnovu kulturních památek v majetku města, církevních institucí a soukromých vlastníků, zejména s využitím evropských dotací (kostel sv. Mořice, kaple s. Anny v NKP Olomoucký hrad, areál baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a další).

Financemi i propagací pomůžeme výstavním expozicím Muzea umění a Vlastivědného muzea Olomouc a soukromých výstavních sbírek (například Veteran Arena, Korunní pevnůstka, Forty a další).

Vytvoříme a zahájíme provoz velké internetové encyklopedie města Olomouce, do jejíž tvorby zapojíme nejen instituce a odborníky, ale také olomoucké patrioty.

Interaktivním portálem propojíme kulturní nabídky různých zřizovatelů a organizátorů.

Provedeme revizi a konsolidaci fungování městských kulturních institucí a zařízení (například Moravské divadlo, Moravská Filharmonie).

9. Spolehlivá radnice

Moravská voda má patřit do moravských rukou. Již jsme započali převzetí provozu vodohospodářské infrastruktury z rukou nadnárodního koncernu zpět do správy města. Zisk z vody musí zůstat občanům a sloužit k dalšímu zlepšování služeb.

Připravíme budoucí model provozu teplárenské infrastruktury, která byla v minulosti, obdobně jako voda, prodána zahraničnímu investorovi.

Vyhodnotíme možnosti přesídlení magistrátu města Olomouce do vlastních prostor formou jejich nákupu nebo výstavby. Stávající řešení pronájmu v budově Namira nepovažujeme pro město za výhodné.

Navýšíme výdaje do oprav a rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, včetně vybudování nové čističky odpadních vod.

Výrazně navýšíme prostředky na opravy a investice v městských částech. O tomto rozpočtu budou rozhodovat Komise městských částí a všichni občané formou participativního rozpočtu.

Poté, co jsme prosadili koncepci nakládání s majetkem města a zastavili tak jeho pokračující rozprodej, provedeme jeho konsolidaci s ohledem na budoucí potřeby a rozvoj města. Týká se to nejen budov, ale zejména pozemků, kterých se už městu nedostává.

Postupně snížíme vysoké zadlužení města v souladu s uvěrovými závazky. Zalepíme díry v rozpočtu města i městských firem, kterými neúčelně odtékaly veřejné prostředky.

Vyhodnotíme účinnost protikorupční strategie města a provedeme její revizi.

Provedeme detailní analýzu budoucích provozních a mandatorních výdajů města a sestavíme střednědobý finanční plán s vyčleněním prostředků na obnovu a investice včetně spolufinancování projektů EU.

Stanovíme dlouhodobé investiční cíle, které mají přesah přes volební období a představují klíčové investice nebo obnovu stávajícího majetku.

Provedeme konsolidaci společností s majetkovou účastí města a organizací města s cílem zlepšit jejich řízení, zajistit motivaci managementu ke snižování rozpočtových výdajů města a zvýšit efektivitu a kvalitu služeb.

Změníme model řízení obchodních společností města. Firmy budou mít jeden management, který ponese odpovědnost za výsledky jako její statutární orgán.

Podpoříme služby v centru města, které mají vliv na cestovní ruch a oživení centra, například formou společné marketingové strategie obchodníků a poskytovatelů služeb v centru.

Pravidelně budeme pořádat veřejné diskuze, včetně veřejných diskuzí v jednotlivých městských částech, neformální setkání s primátorem a vedením města a ankety na důležitá témata.

Budeme usilovat o revitalizaci brownfieldů (nevyužitých výrobních a obdobných areálů) na území města pro další komerční využití.

Zavedeme moderní systém řízení zaměřený na výkonnost a kvalitu zaměstnanců města.

Na základě zpracovaných strategií se zasadíme o postupné snižování energetické náročnosti u veřejných budov a v systému veřejného osvětlení.

S Povodím Moravy budeme spolupracovat na zdárném dokončení protipovodňové ochrany města.

10. Digitální město

Urychleně začneme tvořit olomouckou koncepci Smart City – chytrého města. Chceme zavádět moderní technologie ke zlepšení kvality života občanů, významným energetickým úsporám, dostupnosti informací a služeb a podobně.

Připravíme Portál občana, přes který budou mít občané města možnost komunikovat s úřadem online. Zmodernizujeme a zpřehledníme internetové stránky města, které s Portálem občana propojíme.

Zavedeme jeden online systém (web a mobilní aplikace) pro podávání podnětů a názorů občanů k řešení místních záležitostí a hlášení závad (veřejné osvětlení, plné koše, nepořádek kolem odpadkových košů, poničený městský mobiliář atd.) Podněty se dostanou ihned k odpovědnému úředníkovi města nebo pracovníkovi městské organizace. Občan vždy dostane zpětnou vazbu.

Zavedeme řídící parkovací systémy. Řidiče navedeme na volná parkovací místa pomocí digitálních cedulí. Zřídíme dopravní řídící ústřednu pro řízení a optimalizaci dopravy ve městě.

Na vhodná místa rozmístíme dobíjecí stojany na mobilní telefony včetně možnosti využití wi-fi zdarma.

Rozšíříme dostupnost wi-fi zdarma ve městě, zejména v blízkosti zastávek MHD a v přednádraží.

Zavedeme možnost bezhotovostní platby v prostředcích MHD.

Zřídíme kartu s výhodami pro občany města a možností online plateb.

Zavedeme informační servis „na míru“ pro občany města prostřednictvím mobilní aplikace, newsletteru a SMS (výluky MHD, uzavírky, havárie, kulturní akce, veřejné diskuze a další důležité a vyžádané informace).

Rozšíříme počet míst s automatickým externím defibrilátorem (AED), který pomáhá zachraňovat lidské životy.

Připravíme projekt Open Data Olomouc, který na jednom místě přehledně zveřejní všechna data, jež město má k dispozici.

Budeme pokračovat v digitalizaci a online přístupech napříč všemi oblastmi výkonu veřejné správy.

Jsme na Facebooku

Kontaktujte nás

Oblastní a místní kancelář hnutí ANO Olomouc
Koželužská 21, 779 00 Olomouc

Kontaktní e-mail: olomouc@anobudelip.cz
Kontakty na jednotlivé osoby najdete v sekci Naši lidé

Celostátní web hnutí ANO
Zadavatel: ANO 2011 / Zpracovatel: ANO 2011

Back to Top